Terms of Service

Terms of Service

הגדרות

אינוונטק - InvenTech
מערכת – HSM
משתמש - כל אדם העושה שימוש כלשהו במערכת

תאור

HSM הינה מערכת לניהול מרפאה מבית חברת InvenTech אשר עוצבה ותוכננה במיוחד עבור רופאים.
המערכת מאפשרת ניהול ומעקב אחר מטופלים, ביקורים, בדיקות, הפניות, אבחנות, תרופות ועוד - בצורה קלה ומהירה.

כללי

בהסכם זה יעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
אינוונטק שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת וללא הודעה מראש.
מודולים חדשים אשר יתווספו או יגרעו מהמערכת יהיו כפופים לתנאי השירות.
המשך השימוש במערכת לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלו.

תנאי השימוש

שימושך במערכת כפוף לתנאים הבאים. הפרת כל אחד מהתנאים הבאים עלול להוביל להקפאת חשבונך.
בסימון התיבה "קראתי את הסכם השימוש ואני מאשר את הסכמתי לו" הנך מאשר בזאת כי הינך מקבל את ההסכם ותנאי השימוש של המערכת ומודע לכך שהשימוש שהינך מבצע במערכת מבוצע על אחריותך בלבד. אינוונטק אינה נושאת באחריות לכך שהמערכת תספק מענה לכל דרישותיך ושתהיה תהיה נטולת שגיאות ובאגים. אינוונטק לא תשא בכל חבות ו/או אחריות בגין נזקים ישירים, עקיפים, אגביים, מיוחדים, נגררים או לדוגמה, לרבות וזאת מבלי להגביל, אובדן נתונים, עיכוב בגישה למערכת, פגיעה או נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים, כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש במערכת או במידע שהופק ממנה.

הרשמה

הינך רשאי להשתמש במערכת אך ורק לשם מטרות חוקיות.
עליך להבטיח ולשמור את סיסמאות הגישה שלך ושל מורשים מטעמך. אנא הקפד להחליף את סיסמתך בתדירות גבוהה.
אינוונטק לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד שיגרם בגין כישלון אבטחת פרטי הכניסה שלך ו/או שימוש לרעה בפרטים אלו.
במידה והינך משתמש במערכת למען אחרים עליך לוודא כי הנך מורשה לעשות כן.
רק בני אדם רשאים להשתמש במערכת. חל איסור ליצור חשבונות ע"י שיטות אוטומטיות שונות כגון סקריפטים, רובוטים, או שיטות אוטומטיות אחרות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל אינוונטק לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם לצד ג' כתוצאה מאי קיום הוראות ההרשמה ושימוש זה במערכת.

סרוב למתן גישה ורישום משתמשים חדשים

אינוונטק רשאית לסרב להעניק גישה למערכת וכן לסרב לרשום משתמשים חדשים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

גריעה מהשרות

אינוונטק שומרת לעצמה את הזכות לגרוע אותך מהמערכת במקרים הבאים:

  1. נרשמת מספר פעמים תחת שמות משתמשים שונים.
  2. ביצעת מעשה או מחדל שעלול לפגוע במשתמשים אחרים.
  3. לא ביצעת פעילות כלשהי במערכת בתקופה העולה על שישה חודשים וקיבלת על כך התראה בדואר אלקטרוני אותו מסרת בעת ההרשמה לשירות, או דואר אלקטרוני אחר הנמצא בידי חברת אינוונטק לפני פעולת המחיקה.
  4. ביצעת מעשה או מחדל, או ניסיון לביצוע מעשה או מחדל, או מעשה הנחזה על פניו לסייע או לעודד ביצועו של מעשה שכזה, תוך כדי השימוש באתר, העשוי לפגוע בחוקי מדינת ישראל.
  5. ביצעת פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות.
  6. הפרת תנאי מהסכם זה.

הפסקת השירות

אינוונטק רשאית להפסיק את השירות באופן זמני או קבוע בכל עת.
הודעה על הפסקת השירות תפורסם באתר תוך זמן סביר מראש. לאחר ההודעה על הפסקת השירות אינוונטק תהה רשאית למחוק את הנתונים הנמצאים באתר.
באישור תנאי הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה בנדון.

דמי גישה ומנוי

השימוש בשירות ובאתר אינו כרוך בתשלום, אלא אם צוין אחרת.
אינוונטק יכולה לבחור להתחיל לחייב עבור השירות או חלק ממנו בכל עת.
אינוונטק לא תשא באחריות לך ו/או לצד שלישי בגין כל שינוי במחיר ו/או הפסקת השירות באופן זמני או קבוע.

תמיכה מקצועית

המערכת מוגשת לציבור כמו שהיא, As Is, ללא תמיכה מקצועית, ללא הדרכה, וללא מענה לפניות שונות אשר יגיעו לאינוונטק.
אינוונטק על פי שיקול דעתה הבלעדי תענה מפעם לפעם לפניות שונות אך אינה מתחייבת לעשות זאת.
רק המנויים על שרותי הפרימיום זכאים לתמיכה.

אבטחת מידע ופטור מאחריות

אינוונטק עושה שימוש באמצעי אבטחה סבירים התואמים את המקובל באתרים מסוג זה. אמצעי האבטחה כוללים בין היתר מערכי גיבוי, הצפנת נתונים וחומות אש.
חרף האמור לעיל קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר על כל המשתמע מכך. אינוונטק לא תהה אחראית לנזק ו/או הפסד שיגרם בעקבות פריצה למאגר המידע כאמור ועל השימוש שיעשה במידע זה.
באישור תנאי הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה בנדון.

זמינות השירות ופטור מאחריות

אינוונטק אינה מתחייבת שהשרות יהיה זמין תמיד. אינוונטק אינה מתחייבת שהשרות לא יופרע. אינוונטק אינה מתחייבת שהשרות יינתן כסדרו ללא הפסקות.
אינוונטק עושה את מיטב מאמציה שתקלות מסוג זה לא יקרו, אך אינה יכולה לתת ערובה לדבר שכזה.
באישור תנאי הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה בנדון.

שלמות ודויק הנתונים ופטור מאחריות

אינוונטק עושה כל שביכולתה על-מנת שהמידע שיופק על-ידי המערכת יהיה שלם ומדויק ובהתאם להוראות החוק.
אולם יתכן מצב שיהיו שגיאות שונות עקב טעויות אנוש, שגיאות בקוד, בעיות חומרה או תוכנה או בעיות שונות הקשורות לתקשורת בין מחשבים.
במקרים מעין אלו אינוונטק לא תהיה אחראית בגין נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כספית של המשתמש.
באישור תנאי הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה בנדון.

גיבויים ופטור מאחריות

עליך להדפיס ולשמור העתק של כל מסמך ( ביקורי מרפאה וכו' ) אשר מופק באמצעות המערכת.
אינוונטק אינה יכולה להיות ערבה לכך שהמערכת תהיה זמינה בעת שתזדקק למסמכים אלו. עליך לגבות ולשמור את נתוני המערכת באופן שוטף.
אינוונטק מיישמת מדיניות ונהלים בכדי למנוע אובדן נתונים הכוללים משטר גיבוי קפדני, אך אינה יכולה להיות ערבה לכך שמקרים מסוג זה אכן לא יתרחשו.
אינוונטק לא תישא בשום אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים כתוצאה מאובדן נתונים ואי זמינות השירות באופן זמני או קבוע.

תכני המערכת ופטור מאחריות

התכנים במערכת ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אינוונטק בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך ו/או התגובות שיעורר פרסום תכנים במערכת.
המידע אשר במערכת אינו משמש תחליף לייעוץ מקצועי ואינו בגדר חוות דעת מקצועית.
אנו ממליצים לך לקבל חוות דעת מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע שבמערכת.
אינוונטק אינה אחראית בשום צורה ואופן לנכונות המידע אשר מפורסם במדריכים המקצועיים השונים ולא תישא בשום אחריות לרבות בגין נזק ו/או הפסד אשר נגרם בעקבות שימוש במידע זה.

מבנה המערכת

אינוונטק תוכל לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, צורתה, ועיצובה.
שינויים מסוג זה עלולים לגרום לשיבושים שונים ועלולים לעורר אי נוחות.
באישור תנאי הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה בנדון.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של אינוונטק.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאינוונטק.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את אינוונטק או מי מעובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווחים, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכר טרחה עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
הינך מתחייב לשפות את אינוונטק או מי מעובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו או תכנים שמסרת או פרסמת במערכת מיד עם דרישה ראשונה.

הקשר בין המשתמש לבין אינוונטק ומי מעובדיה ופטור מאחריות

בכל פניה לאינוונטק בין באמצעות הטלפון, המייל או כל אמצעי אחר - תשובתה של אינוונטק או מי מעובדיהם תחשב כאמירה כללית המחייבת בדיקה מעמיקה עם אנשי מקצוע מתאימים.

הסעד הבלעדי למי שאינו מרוצה מתנאי השימוש או השירות של האתר

במידה ואינך מרוצה מחלק כלשהו של השירות או המערכת, או אחד מתנאי השימוש, הסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש במערכת ואי קבלת הסכם השימוש.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.